• pl
 • en
 • de
 • ua
 • ru

Regulamin współpracy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ KANCELARIĘ TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I TECHNICZNYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych i Technicznych z siedzibą w Poznaniu (dalej: Kancelaria) świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie za wynagrodzenie określone w aktualnym Cenniku Usług.
 2. Kancelaria gwarantuje terminowość, rzetelność i najwyższą jakość wykonywanych usług.

§ 2. Składanie, przyjmowanie i odwoływanie zleceń

 1. Po otrzymaniu zapytania ofertowego Kancelaria dokonuje bezpłatnej wyceny tłumaczenia dostarczonych materiałów oraz uzgadnia z Klientem warunki i terminy realizacji zlecenia.
 2. Kancelaria przystępuje do realizacji tłumaczenia po otrzymaniu pisemnego zamówienia Klienta, przesłanego pocztą, faksem, e-mailem lub dostarczonego osobiście do siedziby Kancelarii (nie dotyczy Klientów, którzy podpisali z Kancelarią umowę o stałej współpracy). Wraz ze zleceniem Klient przekazuje wszelkie wytyczne i instrukcje dotyczące tłumaczenia.
 3. Kancelaria może z uzasadnionych przyczyn odmówić przyjęcia zlecenia.
 4. Klient ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Klient zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia wykonaną przed odwołaniem zlecenia (w przypadku tłumaczenia pisemnego) lub za dwie godziny tłumaczenia ustnego, o ile zostało ono odwołane w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem. Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej.
 5. Zlecenie wykonania usługi oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

§ 3. Tłumaczenia pisemne

 1. Wycena tłumaczenia pisemnego jest dokonywana na podstawie aktualnego Cennika Usług.
 2. Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest 1 strona przeliczeniowa licząca:
  • przy tłumaczeniach zwykłych – 1600 znaków ze spacjami,
  • przy tłumaczeniach poświadczonych (przysięgłych) – 1125 znaków ze spacjami.
 3. Ilość znaków jest obliczana na podstawie tekstu źródłowego. W przypadku zlecenia dokumentu do tłumaczenia w formacie nieedytowalnym Kancelaria zastrzega sobie prawo do obliczania ilości znaków na podstawie dokumentu źródłowego po rozpoznaniu tekstu za pomocą programu OCR bądź ilości znaków w wykonanym tłumaczeniu, według swego uznania.
 4. W przypadku tłumaczeń zwykłych liczba stron jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony. W przypadku tłumaczeń poświadczonych każda rozpoczęta strona liczona jest jako przetłumaczona pełna strona.
 5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu słabej jakości językowej lub słabej czytelności tekstu (rękopis, zła jakość kopii), stylistyki tekstu, złożonego formatowania, dodatkowych prac graficznych etc. Kancelaria informuje Klienta o ewentualnych opłatach dodatkowych przed przyjęciem zlecenia do realizacji.
 6. Cena tłumaczenia pisemnego uwzględnia podstawowe opracowanie redakcyjne oraz wydrukowanie 1 egzemplarza dokumentu i/lub zapis na płycie CD lub innym nośniku.
 7. Jeżeli Klient nie określi godziny realizacji tłumaczenia, przyjmuje się, że tłumaczenie zostanie przekazane Klientowi najpóźniej do godziny 17 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia.
 8. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Klient dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie. Kancelaria może wykonać powyższą usługę na zlecenie Klienta za dodatkową opłatą.
 9. W przypadku dużych zleceń Kancelaria zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

§ 4. Tłumaczenia ustne

 1. Wycena tłumaczenia ustnego jest dokonywana na podstawie aktualnego Cennika Usług, z uwzględnieniem specyficznych warunków zlecenia (koszty dojazdu, zakwaterowania, etc.).
 2. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny jego zakończenia. Przerwy w tłumaczeniu trwające mniej niż 2 godziny wliczane są do czasu pracy tłumacza. Przerwy dłuższe niż 2 godziny powinny zostać określone w zamówieniu.
 3. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako pełna, o ile nie został uzgodniony inny sposób rozliczenia.
 4. Minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równe stawce za 2 godziny pracy. W przypadku pracy w godzinach nocnych (22:00-6:00) oraz w dni wolne od pracy stawka jest liczona podwójnie.
 5. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich dostępnych materiałów umożliwiających tłumaczom przygotowanie się do tłumaczenia.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia Klient nabywa z momentem uregulowania pełnej kwoty faktury wystawionej przez Kancelarię za wykonanie usługi.
 2. Klient jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Kancelarii w przypadku publikacji przetłumaczonych przez Kancelarię materiałów bądź ich dalszej odsprzedaży (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. – Dz.U. nr 24, poz. 83) oraz uzgodnienia udziałów Kancelarii wynikających z prawa autorskiego.
 3. Klauzula zawarta w poprzednim punkcie nie dotyczy publikacji artykułów i prac naukowych, w stosunku do których Kancelaria nie będzie rościć praw autorskich.

§ 6. Poufność

 1. Wszelkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzone Kancelarii przez Klienta są traktowane jako poufne i zabezpieczane w odpowiedni sposób.
 2. Na życzenie Klienta Kancelaria może zobowiązać się do nieprzechowywania powierzonych materiałów i ich niezwłocznego usunięcia ze wszystkich nośników po wykonaniu zlecenia.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Za wykonane tłumaczenie Kancelaria odpowiada do wysokości ceny netto usługi.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu będące konsekwencją błędów występujących w tekście oryginalnym.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak okoliczności siły wyższej, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu etc.

§ 8. Rozliczenia i płatności

 1. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Kancelarię.
 2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub inna uzgodniona z Klientem.
 3. Termin płatności: dziesięć dni kalendarzowych po wystawieniu faktury. Dłuższy termin płatności wymaga uzgodnień indywidualnych.
 4. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Kancelarii do momentu uregulowania przez Klienta należności w pełnej wysokości.

§ 9. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu siedmiu dni kalendarzowych po wykonaniu usługi. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.
 2. W przypadku uznania reklamacji Kancelaria wykonuje na swój koszt weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu z Klientem - udziela Klientowi rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 3. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym (powyżej 8 stron przeliczeniowych dziennie) nie są uwzględniane.
 4. Korzystanie z tłumaczenia - w jakikolwiek sposób - przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację przez Klienta wykonanej usługi bez zastrzeżeń.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Cennika Usług. Aktualny Regulamin oraz Cennik Usług są publikowane na stronie internetowej Kancelarii www.ktpt.pl.
 2. Zlecenie wykonania usługi przez Klienta oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Kancelaria może zawrzeć z Klientem odrębną umowę o stałej współpracy na preferencyjnych warunkach. W przypadku rozbieżności między taką umową a niniejszym Regulaminem pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub odrębną umową o współpracy mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.